Ինչ՞ է սպասվում քեզ, եթե մեղավոր մեռնես

                  Ի՞ՆՉ Է ՍՊԱՍՎՈՒՄ ՔԵԶ,

                ԵԹԵ ՄԵՂԱՎՈՐ  ՄԵՌՆԵՍ

Մարդոց սահմանուած է մէկ անգամ մեռնիլ, ու անկէ ետքը դատաստան:                          Եբր. 9:27

Այն ատէն ձախ կողմը եղողներուն (Յիսուս) պիտի ըսէ. «մէկդի գացէք ինծմէ` անիծեալներ, յաւիտենական կրակին մէջ որ պատրաստուած է սատանայի ու իր հրեշտակներուն համար»: Եվ ասոնք պիտի երթան յաւիտենա- կան տանջանքը, իսկ արդարները` յաւիտենական կեանքը:

                                                       Մատթ. 25:41,46

Չար մարդը բարի վախճան չունենար. ամբարիշտներուն ճրագը պիտի մարի: 

                                                          Առակաց 24:20
Եթէ մարմնաւորապէս ապրելու ըլլաք, պիտի մեռնիք, բայց եթէ Հոգիով մարմինին գործերը սպան-նէք` պիտի ապրիք: 

                                                                Հռովմ. 8:13
Ով որ կենաց գիրքին մէջ գրուած չգտնուեցաւ, կրակի լիճին մէջ ձգուեցաւ: 

                                                  Հայտն. Հովհ. 20:15
Մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստուծոյ ձրի պարգեւը` յավիտենական կեանք` մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի ձեռքով: 

                                                                Հռովմ. 6:23

           Ո՞ՐՆ Է ՄԵՂԱՎՈՐ  ՎԻՃԱԿԻՑ
              

               ԱԶԱՏՎԵԼՈՒ   ՄԻՋՈՑԸ

Ուրիշ մէկո՛վ փրկութիւն չկայ, վասն զի անկէ (Յիսուսէ) զատ ուրիշ անուն մը չկայ երկնքի տակ մարդոց մէջ տրուած, որով կարող ըլլանք փրկուիլ:
                                             Գործք Առաքելոց 4:12

Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհը, մինչեւ իր միածին Որդին տուավ, որպէս զի ամէն ով որ անոր հավատայ` չկորսուի, հապա յավիտենական կեանք ունենայ: Վասն զի Աստուած իր Որդին չղրկեց աշխարհ, որպէս զի աշխարհը դատէ, հապա` որպէս զի աշխարհ Յիսուսով փրկուի: 

                                                             Հովհ. 3:16-17

Եթէ մէկը Քրիստոսի մէջ է, անիկա նոր ստեղծուած մըն է: Հիները անցան, եւ ահա ամէն բան նոր եղավ:                                                 Բ Կորնթ. 5:17

Աստուծոյ սէրը մեր վրայ յայտնի եղավ, որ Աստուած իր միածին Որդին աշխարհ ղրկեց, որպէս զի անոր միջոցով ապրինք:
                                                                Ա Հովհ. 4:9

Եթէ քու բերնովդ Յիսուսը Տէր խոստովանիս, ու քու սրտիդ մէջ հավատաս թէ Աստուած զանիկա
մեռելներէն յարուց` պիտի փրկուիս: 

                                                          Հռովմ. 10:9-10


Հուլիս, 2009թ., N 3 ( 3 )